CONSENTIMENT INFORMAT PER LA GRAVACIÓ D'IMATGES I VÍDEOS A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DEL CEF BOSC DE TOSCA


  • I. Autoritzo al CEF Bosc de Tosca a la captació d'imatges dels jugadors del Club , concretament de l'equip en fotografia o vídeo, amb o sense veu, durant la jornada del proper cap de setmana al camp Mpal. de Bosc de Tosca.

  • II.Autoritzo, així mateix, a utilitzar el material de vídeo per la retransmissió en streaming a través de la plataforma Esport+ independentment de la plataforma utilitzada per l'emissió.

  • III. Deixo constància de que, pel mitjà d'aquest document, cedeixo al CEF Bosc de Tosca, de forma gratuïta, el dret a difondre les imatges del club en els termes del present.

  I per a que així consti als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat, a el de de .

  Signatura autoritzant (cal dibuixar la signatura)

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
  En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant el compliment del present formulari seran tractades amb el seu consentiment i per l'exclusiva finalitat de promoció i divulgació de l'activitat realitzada a les instal·lacions del CEF Bosc de Tosca, i quedaran incorporades a les seves bases de dades i de les que és responsable. Les imatges fotogràfiques i altre material fílmic gravat amb la seva imatge i/o veu podran ser publicades a la pàgina web, xarxes socials i altres canals online i de comunicació del CEF Bosc de Tosca o de tercers vinculats a l'activitat. En tot cas, l'autoritzant pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i altres drets previstos a la normativa reguladora, dirigint la seva petició a la direcció info@boscdetosca.cat, o bé a l'Avinguda Zona Esportiva, s/n de Les Preses.