ALTA PATROCINADOR | SAMARRETA O COL·LABORACIÓ


  En/na , domiciliat/da a , actuant com a representant de l'empresa , amb domicili social a , amb NIF/CIF , telèfon i per contactar el correu electrònic .

  I el Sr. Xevi Cros i Rius, domiciliat a Olot, actuant com a president del Club Escola de Futbol Bosc de Tosca, NIF G17230335, amb domicili social a l'Avinguda de la zona Esportiva s/n de Les Preses, en endavant CEF Bosc de Tosca.

  CONVENEN EN:
  Aprofitar les samarretes del futbol base del CEF Bosc de Tosca per fer promoció comercial situant el logo de l'empresa a la part posterior de la samarreta i sota el dorsal, amb la contrapartida econòmica a percebre cada temporada per part del CEF Bosc de Tosca de 700€ + IVA per temporada. O bé, el logo a una de les dues mànigues de la samarreta, amb contrapartida econòmica a percebre cada temporada per part del CEF Bosc de Tosca de 1.000€ + IVA.

  L'empresa té interès en ocupar amb dissenys i logotips propis, part de la part posterior de la samarreta de tots els jugadors de futbol base del club. El CEF Bosc de Tosca es compromet mantenir la publicitat durant les 3 pròximes temporades 2022-23, 2023-24 i 2024-25.

  Aquest acord serà per un termini mínim de tres anys. Posteriorment, l'empresa podrà sol·licitar-ne la renúncia.

  L'empresa autoritza al CEF Bosc de Tosca a realitzar el cobrament anual al número IBAN:

  La persona de contacte amb el CEF Bosc de Tosca, és en Lluís Guillaumes.

  A , en data de


  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

  Signatura del representant legal (cal dibuixar la signatura)