Termes i condicions de la inscripció al CEF Bosc de Tosca

Drets d’imatge

La inscripció al CEF Bosc de Tosca va lligada a la cessió dels drets d’imatge del jugador per que es facin servir en mitjans de comunicació del club i altres mitjans externs del club.

Desplaçaments amb cotxe particular

La inscripció al CEF Bosc de Tosca va lligada a l’autorització perquè el jugador pugui realitzar si fos necessari, els desplaçaments als partits i/o entrenaments mitjançant el vehicle particular de l’entrenador o qualsevol altre membre del club, així com el pare o acompanyant d’altres jugadors de l’equip o club i l’eximeixo de cap culpa en cas d’accident durant el trajecte.

Decisions mèdiques

La inscripció al CEF Bosc de Tosca va lligada a l’autorització perquè es prenguin les decisions mèdiques i/o quirúrgiques que calguin adoptar, en cas d’urgència i sota la direcció facultativa pertinent, així com el trasllat als centres mèdics que siguin necessaris.

Dades personals

En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’informem que mitjançant l’emplenament del present formulari dóna el seu consentiment per a que les seves dades personals i les del seu fill/a o tutelat/da siguin incorporades i tractades a un fitxer de dades personals, propietat del CEF Bosc de Tosca, qui gestionarà la seva seguretat i confidencialitat. Així mateix, atorga la seva conformitat a la publicació a la web del club, i/o altres mitjans de comunicació del club, de les imatges en les que pugui aparèixer el seu fill/a o tutelat/da que s’hagin captat durant la temporada. L’informem que pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho a les oficines del Club situades a l’Av. Zona Esportiva, s/n (Les Preses).