Preinscripció


    En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l'informem que mitjançant l'emplenament del present formulari dóna el seu consentiment per a que les seves dades personals i les del seu fill/a o tutelat/da siguin incorporades i tractades a un fitxer de dades personals, propietat del CEF Bosc de Tosca, qui gestionarà la seva seguretat i confidencialitat. Així mateix, atorga la seva conformitat a la publicació a la web del club, i/o altres mitjans de comunicació del club, de les imatges en les que pugui aparèixer el seu fill/a o tutelat/da que s'hagin captat durant la temporada. L'informem que pot exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho a les oficines del Club situades a l'Av. Zona Esportiva, s/n (Les Preses).


     

    Un cop enviat el formulari, un coordinador es posarà en contacte amb tu per formalitzar la inscripció.