Dades del jugador

    Dades del tutor/a

    Arxius necessaris per tramitar la fitxa

    DNI jugador (davant)

    DNI jugador (darrera)

    Targeta sanitària