ALTA PATROCINADOR | TANCA PUBLICITÀRIA


  En/na , domiciliat/da a , actuant com a representant de l'empresa , amb domicili social a , amb NIF/CIF , telèfon i per contactar el correu electrònic .

  I el Sr. Xevi Cros i Rius, domiciliat a Olot, actuant com a president del Club Escola de Futbol Bosc de Tosca, NIF G17230335, amb domicili social a l'Avinguda de la zona Esportiva s/n de Les Preses, en endavant CEF Bosc de Tosca.

  CONVENEN EN:
  Aprofitar l'afluència de públic a les instal·lacions esportives del CEF Bosc de Tosca per fer promoció comercial en panells informatius d'aproximadament 290 x 90 cm situats al voltant del camp de gespa artificial. La contrapartida econòmica a percebre cada temporada per part del CEF Bosc de Tosca serà de 200€ + IVA per temporada, exceptuant la primera temporada, que serà de 300€ + IVA (inclou la planxa personalitzada).

  L'empresa té interès en ocupar amb dissenys i logotips propis, un dels panells esmentats amb dissenys aprovats per ambdues parts, que no lluiran mencions o símbols inadequats per unes instal·lacions esportives amb afluència infantil. El CEF Bosc de Tosca es compromet a construir i exposar en l'enclavament específic acordat i de gran visibilitat, en el camp de gespa artificial durant tota la temporada esportiva el panell esmentat amb el disseny i logotips acordats, solucionant en el termini de temps més breu possible les causes que ho impedeixin.

  Aquest acord serà per un termini mínim de tres anys. Posteriorment, l'empresa podrà sol·licitar-ne la renúncia.

  L'empresa autoritza al CEF Bosc de Tosca a realitzar el cobrament anual al número IBAN:

  La persona de contacte amb el CEF Bosc de Tosca, és en Lluís Guillaumes.

  A , en data de


  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

  Signatura del representant legal (cal dibuixar la signatura)